Have a question?
Mitteilung verschickt. Schließen

Ochrana osobních údajů

GDPR G

Směrnice  o zpracovávání osobních údajů hostů na ubytovacím portálu www.rokytka.net a www.rokytka450.cz
Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem v našem zařízení.

Kontaktní údaje:

Správcem osobních údajů jsou jednotlivý majitelé apartmánů
Apartmán č. 110: Petra Procházková, Bohúňova 1339/7,  14000 Praha 4
Apartmán č. 112 a 208: Martin Mádle, Vorlech 2941, Dvůr Králové nad Labem 54401
Apartmán č. 116: Jan Hendrych, Boleslavova 26, 14000 Praha 4
Apartmán č. 217: Jitka Haladová, Nýřanská 1495/12, Radotín, 153 00 Praha

Osoba zmocněná (k přístupu a výběru údajů):
Aleš Kobos a Lucie Kobosová, Rokytnice nad Jizerou – Dolní Rokytnice 73, PSČ 512 44

Zpracovatelé dat:
Jan Hendrych – ALLSYS
se sídlem Praha 4, Boleslavova 26, 14000
IČ 61045641, DIČ CZ 7409270165

Tabulka zpracování osobních údajů

Název ZOÚ Účel zpracování Kategorie OÚ Právní titul Upřesnění právního titulu Zdroj ok koho získáno Doba uložení nebo lhůta pro výmaz Kategorie příjemců údajů
Rezervace ubytování prostřednictvím cizích rezervačních systémů Zarezervování pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu Uzavření nebo plnění smlouvy rezervanční portál Uloženo po dobu pobytu a reklamační lhůty
Rezervace ubytování prostřednictvím vlastní WWW, nebo osobně tel. či emailem Zarezervování pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu Uzavření nebo plnění smlouvy subjekt údajů Uloženo po dobu pobytu a reklamační lhůty
Evidence údajů o ubytovaných v Knize hostů Zajištění pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu, poskytnuté služby Uzavření nebo plnění smlouvy subjekt údajů Uloženo po dobu pobytu a reklamační lhůty
Předání údajů Cizinecké policii Splnění právní povinnosti – §102 zákona o ubytování cizinců 326/1999Sb. Identifikační údaje a doba pobytu Právní povinnost subjekt údajů 6 let od ukončení pobytu Cizinecká policie
Evidence hostů v databázi klientů Zrychlení rezervace stálých hostů Identifikační a kontaktní údaje Oprávněný zájem subjekt údajů Do doby podání námitky
Předání údajů místně příslušné obci Poplatek za lázeňsky a rekreační pobyt Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu Právní povinnost Zákon č. 565/1990Sb. o místních poplatcích §1 písm. b) a 3 subjekt údajů 6 let od provedení posledního zápisu v Evidenční knize Místně příslušná obec
Účtenky a daňové doklady Vystavování daňových dokladů Údaje povinné pro vystavení dokladů Právní povinnost Zákon č. 235/2004Sb. subjekt údajů 10 let Finanční úřad
Zpracování identifikačních údajů pro zajištění služeb během pobytu Identifikace hosta pro usnadnění poskytování služeb Identifikační údaje Oprávněný zájem subjekt údajů Do doby podání námitky
Zákaznický systém pro hosty Poskytování slev Identifikační a kontaktní údaje a doba pobytu Oprávněný zájem subjekt údajů Do doby podání námitky Slevový portál

Vysvětlení k tabulce a zpracování

 • Právní tituly – jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, článcích 6 a 9.
 • Doba uložení – znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.
 • Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.
 • Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.
Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.
Uložení dat, tedy vaše osobní údaje v elektronické podobě je činěno prostřednictvím softwarového zabezpečení, jehož přístup je chráněn přístupovým heslem. Listinné podoby dokumentů, jež obsahují vaše osobní údaje a data vyplývající z uvedené tabulky jsou chráněny uložením do místnosti archivu listin, kde vstupní dveře jsou jištěny uzamykatelným zámkem.

Zákonem povinné údaje
V souvislosti s Obecným nařízení o ochraně osobních údajů a povinnostmi stanovenými zákonem (např. Zákon o pobytu cizinců na území ČR č. 326/1999 Sb., v platném znění; zákon o místních poplatcích č. 565/1990 S., v platném znění) jsou povinnými údaji pro využití ubytovacích služeb Apartmánů Rokytka:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Datum narození
 • Adresa
 • Doba ubytování
 • Číslo a typ dokladu, případné vízum
 • Účel pobytu

Údaje zpracovávané jako nezbytné ke komunikaci:

 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo

Popis práv subjektů údajů
Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

 • Požádovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzn. právo na přístup. Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemate právo požadovat výpis ve Vámi stanoveném formátu. Vyjímkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy týkající se dokumentů jejichž zveřejňováním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

 • Požadovat opravu

Pokud zjistíte, že o Vás vedeme nepřesné, zastarale nebo neúplné údaje požádejte o jejich opravu něbo doplnění.

 • Požádovat výmaz

Výmaz musíme provést v případech kdybychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo kdybychom neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

 • Požádovat omezení zpracování

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

 • Podat námitku proti zpracování

Lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána. V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

 • Odvolat souhlas se zpracováním

Je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

 • Požadovat výpis v přenositelném formátu

Výpis můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech – plnění smlouvy a souhlasu. Můžete požádat o vypsání pouze těchto údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické formě. Nemáte právo žádat o vlastní formát dat.

 • Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování

 • Podat stížnost na dozorový úřad

V případě že do 1 měsíce jsme Vám neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů

Způsob výkonu práv
Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:

 • Elektronicky – prostřednictvím emailu s Vaším ověřeným elektronickým podpisem
 • Osobně – u správce osobních údajů s prokázáním totožnosti občanský průkazem nebo pasem.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.
Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.
Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.
Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:
uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady odmítnout žádosti vyhovět.
V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

V Praze    1.1.2018

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.